English
Į Pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (8) 707 59305
Faks. (8) 707 59306
Į.k. 188608252
2022 m. sausio 23 d., sekmadienis
Vertikalus meniuBiudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (8) 707 59305
Faks. (8) 707 59306

Pasitikėjimo telefonas
+370 707 40000

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Asmens duomenų apsauga

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu (https://www.ada.lt/go.php/lit/Teises-aktai/3).

Informacija apie VSAT valdomus ir tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas skelbtina adresu http://www.registrai.lt/management/search/search_criterias

VSAT vado įsakymas "Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 23 straipsnyje numatytas funkcijas, taip pat vykdyti viešojo administravimo srities funkcijas.

Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami įvertinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnyje 1 dalyje nustatytus teisėtumo reikalavimus.

Asmens duomenų subjektai turi teisę gauti informacijos, susipažinti su savo duomenimis, reikalauti ištaisyti klaidas, pateikti skundus.

Asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:
Savanorių pr. 2, Vilnius, LT-03116
Tel. (8 5) 271 9364
El. paštas: dap@vsat.vrm.lt

Skundus dėl VSAT pareigūnų veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti VSAT arba Nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.