2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Varėnos r. SKS

 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė skelbia atranką į laisvas statutinio valstybės tarnautojo Varėnos rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigas (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 10).

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis vidaus tarnybos – kapitonas.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Sienos kontrolės skyriaus (toliau – SKS) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

3. Sisteminti operatyvią ir kitą informaciją, ją kaupti ir apdoroti, kontroliuoti pateikiamos informacijos operatyvumą, patikimumą ir kokybę, pagal kompetenciją užtikrinti operatyvų rinktinės ir jos struktūrinių padalinių valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – operatyvaus valdymo ir operatyvaus keitimosi informacija funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu ir naudotis duomenų bazėmis;

5.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos valstybės sienos apsaugoje patirtį; 

  5.5. mokėti vieną užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių ar kitą) pradedančiojo vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

5.7. atitikti antrąją fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

5.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,konfidencialiai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. siekdamas užtikrinti efektyvią rinktinės veiklą:

6.1.1. nuolat renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie padėtį rinktinės struktūriniuose padaliniuose ir jų saugomuose bei kontroliuojamuose objektuose, padėčiai pasikeitus, nedelsdamas nustatyta tvarka informuoja rinktinės vadovybę;

6.1.2. kontroliuoja rinktinės struktūrinių padalinių pateikiamos informacijos operatyvumą, patikimumą ir išsamumą;

6.1.3. priima, perduoda, registruoja ir nustatyta tvarka kaupia rinktinės siunčiamus ir gaunamus pranešimus apie operatyvią padėtį rinktinės struktūriniuose padaliniuose;

6.1.4. perduoda rinktinės vadovybės įsakymus ir nurodymus bei pavedimus tiesioginiams vykdytojams, esant tarnybiniam būtinumui, pagal kompetenciją kontroliuoja jų vykdymą;

6.1.5. priima ir registruoja pareiškimus, pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, kitus teisės pažeidimus ir įvykius;

6.2. siekdamas koordinuoti ir kontroliuoti rinktinės struktūrinių padalinių budėtojų pamainos darbą, organizuoja rinktinės ir jos struktūrinių padalinių operatyvų valdymą ne darbo valandomis, poilsio ir švenčių dienomis;

6.3. nuolat informuoja rinktinės vadovybę, reikalui esant, – atsakingus pareigūnus bei nustatyta tvarka Valstybės sienos apsaugos tarnybos budėtoją ir kitas kompetentingas valstybės institucijas apie įvykius rinktinės saugomame valstybės sienos ruože tam, kad būtų priimti reikiami sprendimai;

6.4. siekdamas įgyvendinti rinktinės veiklos tikslus, pagal kompetenciją dalyvauja pravedant ir koordinuojant tarptautines, tarpžinybines ir vienašales pasienio operacijas rinktinės saugomame valstybės sienos ruože;

6.5. siekdamas užtikrinti rinktinei pavestų funkcijų vykdymą, nustatyta tvarka vykdo rinktinės pareigūnų iškvietimą ypatingais atvejais, užtikrina operatyvų ir tikslų reagavimą į specialius signalus;

6.6. nustatyta tvarka švenčių, išeiginėmis dienomis bei ne darbo valandomis teikia turimą informaciją Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms dėl sulaikytų pasienyje asmenų ir transporto priemonių tam, kad būtų priimti reikiami sprendimai;

6.7. siekdamas užtikrinti efektyvią rinktinės veiklą, teikia informaciją interesantams apie vykimo per valstybės sieną, į pasienio ruožą, valstybės sienos apsaugos zoną ir pasienio juostą tvarką;

6.8. siekdamas užtikrinti efektyvų rinktinės budėtojų dalies darbą, kontroliuoja rinktinės budėtojo padėjėjo funkcijų vykdymą;

6.9. siekdamas užtikrinti materialinio turto apskaitą ir apsaugą, saugo, išduoda ir priima ginkluotę bei kitas priemones, vykdo jų apskaitą;

6.10. siekdamas užtikrinti rinktinės buveinės saugumą, pagal kompetenciją atsako už rinktinės teritorijos, pastatų ir turto apsaugą, prižiūri, kaip laikomasi Priešgaisrinės saugos taisyklių, kilus gaisrui, nustatyta tvarka informuoja rinktinės vadovybę ir atsakingus asmenis, imasi priemonių gaisrui gesinti;

6.11. siekdamas užtikrinti rinktinės padalinių pareigūnų pasirengimą veikti susidarius ekstremalioms situacijoms, koordinuoja rinktinės struktūrinių padalinių pajėgų ir priemonių panaudojimą organizuojant asmenų paiešką susidarius ekstremaliai situacijai, likviduojant ir šalinant ekstremalių įvykių padarinius;

6.12. nustatyta tvarka priima ir pagal kompetenciją perduoda asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus tam, kad būtų užtikrinta efektyvi rinktinės veikla;

6.13. Siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

6.14. vykdo kitus tiesioginio vadovo ir rinktinės vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas, kad būtų įgyvendinti rinktinės veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. SKS vyresnysis specialistas, vykdantis tarnybą rinktinės budėtojų dalyje, tiesiogiai pavaldus Sienos kontrolės skyriaus viršininkui.

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės vadui. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Gyvenimo aprašymą. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

  Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

  Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei pareigūno tarnybos byla saugoma VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinėje. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse, adresu: VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės Štabo Bendrųjų reikalų skyrius (105 kab.), Alytaus g. 1, Varėna. Telefonas pasiteirauti: 8~310 31698, el. p.: gintaras.leikaitis@vsat.vrm.lt.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.