2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Varėnos rinktinė

 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

VARĖNOS RINKTINĖS

S K E L B I M A S

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

 

1. Varėnos rinktinės Tribonių užkardos specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 12) ( viena pareigybė) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Tribonių užkardos specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises, bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos apsaugos ir užtikrina pasienio teisinį režimą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnyboje patirtį;

 

5.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 

5.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

 

5.7. atitikti antrąją fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptintą informacija, žymima slaptumo žyma ,,Konfidencialiai”;

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. siekdamas, kad būtų užtikrinta tinkama valstybės sienos kontrolė užkardos veikimo teritorijoje bei laiku ir tiksliai perduodama informacija:

 

6.1.1. laiku ir tiksliai perduoda įsakymų ir nurodymų reikalavimus bei informaciją tiesioginiams vykdytojams;

 

6.1.2. laiku ir tiksliai nustatyta tvarka pateikia informaciją apie įvykius užkardos vadovybei ir rinktinės budėtojui;

 

6.1.3. nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie padėtį užkardos saugomame valstybės sienos ruože bei teikia ją užkardos vadovybei. Ruošia pranešimus apie įvykius ir juos teikia užkardos vadovybei bei rinktinės budėtojui;

 

6.1.4. kontroliuoja, kaip pavaldūs pareigūnai vykdo paskirto saugoti valstybės sienos ruožo kontrolę;

 

6.1.5. gavus pranešimą apie neteisėtą valstybės sienos kirtimą ar jos požymius, imasi neatidėliotinų priemonių ieškoti, persekioti, sulaikyti ir pristatyti sulaikytus pažeidėjus į užkardą;

 

6.1.6. pagal kompetenciją priima sprendimus bei kontroliuoja jų vykdymą;

 

6.2. siekdamas, kad tinkamai būtų informuota visuomenė apie pasikeitimus prie valstybės sienos, pagal savo kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie valstybės sienos, pasienio ruožo, pasienio kontrolės punktų režimus;

 

6.3. siekdamas užtikrinti sėkmingą tarnybos užduočių vykdymą, vykdydamas užkardos pamainos vyresniojo pareigas,:

 

6.3.1. užkardos vadui ar jo pavaduotojui nurodžius, instruktuoja pamainos pareigūnus, kurie paskirti į pasienio sargybą (sargybas) jo budėjimo metu;

 

6.3.2. tikrina ginklų ir kitų pasienio sargybai (sargyboms) paskirtų tarnybos priemonių paruošimą;

 

6.3.3. praneša atvykusiems į tarnybą pareigūnams apie pasienio sargybos sudėtį, jos vyresnįjį, uniformą ar aprangą, skiriamą ginkluotę ir kitas tarnybos priemones;

 

6.3.4. išvyksta į pasienio sargybų tarnybos (jei tai nustatyta pasienio sargybų pamainos darbo plane) ar kitas vietas organizuoti tarnybą, vertina padėtį užkardos veikimo teritorijoje, teikia pagalbą pasienio sargyboms pagal iškvietimą ar jas tikrina, kitais tikslais;

 

6.3.5. kontroliuoja pasienio sargybų sugrįžimą į užkardą. Pasienio sargyboms negrįžus į užkardą, nedelsiant imasi priemonių neatvykimo priežastims išaiškinti, apie tai praneša užkardos vadui;

 

6.4. vykdydamas tarnybą pasienio kontrolės punkte:

 

6.4.1. užtikrina pasienio kontrolės punkte esančių spec. priemonių ir kitų materialinių vertybių apskaitą bei apsaugą, teisėtą, tikslingą ir efektyvų panaudojimą;

 

6.4.2. organizuoja pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių bei pasienio kontrolės punktų darbo nuostatus atitinkantį pasienio tikrinimo posto pareigūnų darbą;

 

6.4.3. nustatyta tvarka bendradarbiauja su patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnais, ūkio subjekto, kurio teritorijoje įrengtas pasienio kontrolės punktas, bei ūkio subjektų, teikiančių paslaugas, susijusias su pasienio kontrolės punktuose atliekamu patikrinimu, atstovais;

 

6.4.4. palaiko ryšį ir bendradarbiauja su kitais valstybės sienos apsaugos subjektais ir teisėsaugos institucijomis;

 

6.4.5. priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;

 

6.5. siekdamas kelti pareigūnų kvalifikaciją, dalyvauja užkardos pareigūnų profesinio ir kovinio parengimo mokymuose bei užkardos vado nurodymu veda kovinio pasirengimo užsiėmimus;

 

6.6. vykdydamas tarnybą pasienio sargybos sudėtyje, vykdo funkcijas, numatytas šiai sargybai;

 

6.7. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų parengti atsakymai į paklausimus, kompetencijos ribose ruošia atsakymus į paklausimus;

 

6.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

 

2. Varėnos rinktinės Tribonių užkardos jaunesniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 13) ( trys pareigybės) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Tribonių užkardos jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos kontrolės, visuomenės saugumo, užtikrina pasienio teisinį režimą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnyboje patirtį;

 

5.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu, rusų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu;

 

5.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6 sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

 

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį antrajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 

5.8. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktų, LR įstatymų, tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, VSAT ir rinktinės vadų įsakymų bei kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių valstybės sienos kontrolę bei asmenų ir transporto priemonių vykimų per valstybės sieną, reikalavimus;

 

6.2. siekdamas, kad būtų užtikrinta tinkama valstybės sienos kontrolė užkardos veikimo teritorijoje bei laiku ir tiksliai perduodama informacija:

 

6.2.1. laiku ir tiksliai perduoda rinktinės vadovybės pavedimus bei operatyvinę informaciją tiesioginiams vykdytojams;

 

6.2.2. nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie padėtį užkardos saugomame valstybės sienos ruože ir ją teikia užkardos vadovybei. Ruošia pranešimus apie įvykius ir juos nustatyta tvarka teikia užkardos vadovybei bei rinktinės budėtojui;

 

6.3. siekdamas, kad tinkamai būtų informuota visuomenė apie pasikeitimus prie valstybės sienos, pagal savo kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie valstybės sienos, pasienio ruožo, pasienio kontrolės punktų režimus;

 

6.4. siekdamas užtikrinti sėkmingą tarnybos užduočių vykdymą:

 

6.4.1. išduoda pasienio sargybai (sargyboms) ginkluotę ir kitas tarnybos priemones, nurodytas tarnybiniame žiniaraštyje (žiniaraščiuose), ir, patikrinęs būklę, priima ginkluotę bei tarnybos priemones iš pasienio sargybų, sugrįžusių į užkardą;

 

6.4.2. išduoda ir priima iš sugrįžusių į užkardą sargybos vyresniųjų užpildytus tarnybinius žiniaraščius;

 

6.4.3. palaiko ryšį su pasienio sargybomis, gretimomis užkardomis, rinktinės budėtoju;

 

6.4.4. nutrūkus ryšiui, imasi priemonių ryšiui atstatyti, panaudoja rezervinius ryšio būdus, priemones, kanalus;

 

6.4.5. saugo ginkluotę, užtikrina, kad tarnybos priemonės būtų paruoštos naudoti, įkrauti radijo stočių akumuliatoriai, naktinio matymo prietaisuose būtų geri elementai;

 

6.4.6. vykdydamas tarnybą pasienio kontrolės punkte:

 

6.4.6.1. užtikrina pasienio kontrolės punkte esančių specialiųjų priemonių ir kitų materialinių vertybių apskaitą bei apsaugą, teisėtą, tikslingą ir efektyvų panaudojimą;

 

6.4.6.2. vykdydamas pasienio tikrinimo posto pamainos vyresniojo pareigas, organizuoja pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių bei pasienio kontrolės punktų darbo nuostatus atitinkantį pasienio tikrinimo posto pareigūnų darbą;

 

6.4.6.3. nustatyta tvarka bendradarbiauja su patikrinimą pasienio kontrolės punkte atliekančių valstybės institucijų pareigūnais, ūkio subjekto, kurio teritorijoje įrengtas pasienio kontrolės punktas, bei ūkio subjektų, teikiančių paslaugas, susijusias su pasienio kontrolės punktuose atliekamu patikrinimu, atstovais;

 

6.4.6.4. palaiko ryšį ir bendradarbiauja su kitais valstybės sienos apsaugos subjektais ir teisėsaugos institucijomis;

 

6.4.6.5. siekdamas tinkamai įforminti reikalingą dokumentaciją prieglobsčio prašymo atvejais, priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;

 

6.5. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų reaguojama į gautus signalus, gavęs signalą ,,Aliarmas”, organizuoja užkardos pareigūnų iškvietimą;

 

6.6. siekdamas užtikrinti vidaus tvarką užkardos teritorijoje bei patekimą į ją, kontroliuoja asmenų ir transporto priemonių patekimą į užkardos teritoriją;

 

6.7. stebi (saugo) pristatytus į užkardą asmenis, sulaikymo patalpose uždarytus sulaikytuosius;

 

6.8. nedelsiant praneša tiesioginiam viršininkui apie atsiradusias problemas, piktnaudžiavimą tarnyba, aplaidų pareigų vykdymą;

 

6.9. siekdamas kelti pareigūnų kvalifikaciją, dalyvauja užkardos pareigūnų profesinio ir kovinio parengimo mokymuose bei užkardos vado nurodymu veda kovinio pasirengimo užsiėmimus;

 

6.10. vykdydamas tarnybą pasienio sargybos sudėtyje, vykdo funkcijas, numatytas šiai sargybai;

 

6.11. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų parengti atsakymai į paklausimus, pagal kompetenciją ruošia atsakymus į paklausimus;

 

6.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

 

3. Varėnos rinktinės Tribonių užkardos vyresniojo pasieniečio (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 14) (viena pareigybė) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Tribonių užkardos vyresnysis pasienietis yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises, bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos kontrolės, visuomenės saugumo, užtikrina pasienio teisinį režimą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 6 mėnesių darbo vidaus tarnyboje patirtį;

 

5.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 

5.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6 sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

 

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį antrajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 

5.8. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado, rinktinės vado įsakymų, nurodymų ir kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių valstybės sienos kontrolę bei asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną tvarką, reikalavimus;

 

6.2. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės sienos, jos kirtimo ir pasienio teisinio režimo kontrolę:

 

6.2.1. užtikrina viešąją tvarką ir kitas įstatymų nustatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio kontrolės punktuose;

 

6.2.2. gavęs piliečio ar pareigūno pranešimą apie daromą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą arba pačiam tapus liudytoju, imasi neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią daromam nusikaltimui ar kitam teisės pažeidimui;

 

6.2.3. gavęs piliečių ar pareigūnų pranešimą apie padarytą nusikaltimą bei pavojingą visuomenei veiką, nedelsiant praneša užkardos pamainos vyresniajam;

 

6.2.4. esant galimybei bendrauja su pasienio ruožo gyventojais tikslu išaiškinti jiems žinomus valstybės sienos kirtimo tvarkos ar pasienio teisinio režimo pažeidimų faktus, potencialius pažeidėjus;

 

6.2.5. aptikęs valstybės sienos ženklų, kitų valstybės sienos apsaugos objektų ar įrenginių gadinimą ar daromą kitokią žalą pasienio juostos įrenginiams, nedelsiant imasi priemonių neteisėtiems veiksmams nutraukti, pažeidėjams sulaikyti;

 

6.2.6. sulaiko asmenis, transporto priemones, gabenamus krovinius ir kitas materialines vertybes be galiojančių dokumentų arba kitaip pažeidusius valstybės sienos režimą, prireikus pristato į užkardos, pasienio kontrolės punkto arba muitinės patalpas;

 

6.2.7. vykdydamas sargybos vyresniojo pareigas, užtikrina tinkamą gautos užduoties vykdymą bei pavaldžių pareigūnų tarnybos vykdymo kontrolę;

 

6.2.8. saugo valstybės ir tarnybos paslaptis, su jomis susijusius dokumentus ir daiktus, laiko paslaptyje konfidencialaus pobūdžio informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija reikalinga tarnybinių pareigų vykdymui;

 

6.3. siekdamas užtikrinti žmonių teises ir teisėtus interesus:

 

6.3.1. gerbia ir gina žmonių orumą, užtikrina bei saugo jų teises ir laisves;

 

6.3.2. užtikrina sulaikytų ar pristatytų į tarnybines patalpas asmenų teises ir teisėtus interesus, sveikatos apsaugą, suteikia neatidėliotiną medicininę pagalbą nukentėjusiems nuo teisės pažeidėjų ar tiems, kurių būklė yra bejėgiška;

 

6.3.3. imasi visų galimų priemonių piliečių, valstybės, visuomeninių ar kitų organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų bei kitų ypatingų situacijų atvejais;

 

6.4. būdamas pasienio sargybos sudėtyje, vykdo funkcijas, numatytas šiai sargybai;

 

6.5. siekdamas užtikrinti tinkamą gautos tarnybos užduoties įvykdymą, pagal savo kompetenciją priima sprendimus;

 

6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

 

4. Varėnos rinktinės Aleksandro Barausko užkardos jaunesniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 13) (trys pareigybės) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Aleksandro Barausko užkardos jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos kontrolės, visuomenės saugumo, užtikrina pasienio teisinį režimą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnyboje patirtį;

 

5.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu, rusų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu;

 

5.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6 sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

 

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį antrajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 

5.8. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktų, LR įstatymų, tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, VSAT ir rinktinės vadų įsakymų bei kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių valstybės sienos kontrolę bei asmenų ir transporto priemonių vykimų per valstybės sieną, reikalavimus;

 

6.2. siekdamas, kad būtų užtikrinta tinkama valstybės sienos kontrolė užkardos veikimo teritorijoje bei laiku ir tiksliai perduodama informacija:

 

6.2.1. laiku ir tiksliai perduoda rinktinės vadovybės pavedimus bei operatyvinę informaciją tiesioginiams vykdytojams;

 

6.2.2. nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie padėtį užkardos saugomame valstybės sienos ruože ir ją teikia užkardos vadovybei. Ruošia pranešimus apie įvykius ir juos nustatyta tvarka teikia užkardos vadovybei bei rinktinės budėtojui;

 

6.3. siekdamas, kad tinkamai būtų informuota visuomenė apie pasikeitimus prie valstybės sienos, pagal savo kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie valstybės sienos, pasienio ruožo, pasienio kontrolės punktų režimus;

 

6.4. siekdamas užtikrinti sėkmingą tarnybos užduočių vykdymą:

 

6.4.1. išduoda pasienio sargybai (sargyboms) ginkluotę ir kitas tarnybos priemones, nurodytas tarnybiniame žiniaraštyje (žiniaraščiuose), ir, patikrinęs būklę, priima ginkluotę bei tarnybos priemones iš pasienio sargybų, sugrįžusių į užkardą;

 

6.4.2. išduoda ir priima iš sugrįžusių į užkardą sargybos vyresniųjų užpildytus tarnybinius žiniaraščius;

 

6.4.3. palaiko ryšį su pasienio sargybomis, gretimomis užkardomis, rinktinės budėtoju;

 

6.4.4. nutrūkus ryšiui, imasi priemonių ryšiui atstatyti, panaudoja rezervinius ryšio būdus, priemones, kanalus;

 

6.4.5. saugo ginkluotę, užtikrina, kad tarnybos priemonės būtų paruoštos naudoti, įkrauti radijo stočių akumuliatoriai, naktinio matymo prietaisuose būtų geri elementai;

 

6.4.6. vykdydamas tarnybą pasienio kontrolės punkte:

 

6.4.6.1. užtikrina pasienio kontrolės punkte esančių specialiųjų priemonių ir kitų materialinių vertybių apskaitą bei apsaugą, teisėtą, tikslingą ir efektyvų panaudojimą;

 

6.4.6.2. vykdydamas pasienio tikrinimo posto pamainos vyresniojo pareigas, organizuoja pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių bei pasienio kontrolės punktų darbo nuostatus atitinkantį pasienio tikrinimo posto pareigūnų darbą;

 

6.4.6.3. nustatyta tvarka bendradarbiauja su patikrinimą pasienio kontrolės punkte atliekančių valstybės institucijų pareigūnais, ūkio subjekto, kurio teritorijoje įrengtas pasienio kontrolės punktas, bei ūkio subjektų, teikiančių paslaugas, susijusias su pasienio kontrolės punktuose atliekamu patikrinimu, atstovais;

 

6.4.6.4. palaiko ryšį ir bendradarbiauja su kitais valstybės sienos apsaugos subjektais ir teisėsaugos institucijomis;

 

6.4.6.5. siekdamas tinkamai įforminti reikalingą dokumentaciją prieglobsčio prašymo atvejais, priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;

 

6.5. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų reaguojama į gautus signalus, gavęs signalą ,,Aliarmas”, organizuoja užkardos pareigūnų iškvietimą;

 

6.6. siekdamas užtikrinti vidaus tvarką užkardos teritorijoje bei patekimą į ją, kontroliuoja asmenų ir transporto priemonių patekimą į užkardos teritoriją;

 

6.7. stebi (saugo) pristatytus į užkardą asmenis, sulaikymo patalpose uždarytus sulaikytuosius;

 

6.8. nedelsiant praneša tiesioginiam viršininkui apie atsiradusias problemas, piktnaudžiavimą tarnyba, aplaidų pareigų vykdymą;

 

6.9. siekdamas kelti pareigūnų kvalifikaciją, dalyvauja užkardos pareigūnų profesinio ir kovinio parengimo mokymuose bei užkardos vado nurodymu veda kovinio pasirengimo užsiėmimus;

 

6.10. vykdydamas tarnybą pasienio sargybos sudėtyje, vykdo funkcijas, numatytas šiai sargybai;

 

6.11. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų parengti atsakymai į paklausimus, pagal kompetenciją ruošia atsakymus į paklausimus;

 

6.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

 

5. Varėnos rinktinės Aleksandro Barausko užkardos vyresniojo pasieniečio (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 14) (viena pareigybė) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Aleksandro Barausko užkardos vyresnysis pasienietis yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises, bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos kontrolės, visuomenės saugumo, užtikrina pasienio teisinį režimą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 6 mėnesių darbo vidaus tarnyboje patirtį;

 

5.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 

5.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6 sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

 

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį antrajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 

5.8. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado, rinktinės vado įsakymų, nurodymų ir kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių valstybės sienos kontrolę bei asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną tvarką, reikalavimus;

 

6.2. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės sienos, jos kirtimo ir pasienio teisinio režimo kontrolę:

 

6.2.1. užtikrina viešąją tvarką ir kitas įstatymų nustatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio kontrolės punktuose;

 

6.2.2. gavęs piliečio ar pareigūno pranešimą apie daromą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą arba pačiam tapus liudytoju, imasi neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią daromam nusikaltimui ar kitam teisės pažeidimui;

 

6.2.3. gavęs piliečių ar pareigūnų pranešimą apie padarytą nusikaltimą bei pavojingą visuomenei veiką, nedelsiant praneša užkardos pamainos vyresniajam;

 

6.2.4. esant galimybei bendrauja su pasienio ruožo gyventojais tikslu išaiškinti jiems žinomus valstybės sienos kirtimo tvarkos ar pasienio teisinio režimo pažeidimų faktus, potencialius pažeidėjus;

 

6.2.5. aptikęs valstybės sienos ženklų, kitų valstybės sienos apsaugos objektų ar įrenginių gadinimą ar daromą kitokią žalą pasienio juostos įrenginiams, nedelsiant imasi priemonių neteisėtiems veiksmams nutraukti, pažeidėjams sulaikyti;

 

6.2.6. sulaiko asmenis, transporto priemones, gabenamus krovinius ir kitas materialines vertybes be galiojančių dokumentų arba kitaip pažeidusius valstybės sienos režimą, prireikus pristato į užkardos, pasienio kontrolės punkto arba muitinės patalpas;

 

6.2.7. vykdydamas sargybos vyresniojo pareigas, užtikrina tinkamą gautos užduoties vykdymą bei pavaldžių pareigūnų tarnybos vykdymo kontrolę;

 

6.2.8. saugo valstybės ir tarnybos paslaptis, su jomis susijusius dokumentus ir daiktus, laiko paslaptyje konfidencialaus pobūdžio informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija reikalinga tarnybinių pareigų vykdymui;

 

6.3. siekdamas užtikrinti žmonių teises ir teisėtus interesus:

 

6.3.1. gerbia ir gina žmonių orumą, užtikrina bei saugo jų teises ir laisves;

 

6.3.2. užtikrina sulaikytų ar pristatytų į tarnybines patalpas asmenų teises ir teisėtus interesus, sveikatos apsaugą, suteikia neatidėliotiną medicininę pagalbą nukentėjusiems nuo teisės pažeidėjų ar tiems, kurių būklė yra bejėgiška;

 

6.3.3. imasi visų galimų priemonių piliečių, valstybės, visuomeninių ar kitų organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų bei kitų ypatingų situacijų atvejais;

 

6.4. būdamas pasienio sargybos sudėtyje, vykdo funkcijas, numatytas šiai sargybai;

 

6.5. siekdamas užtikrinti tinkamą gautos tarnybos užduoties įvykdymą, pagal savo kompetenciją priima sprendimus;

 

6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

 

6. Varėnos rinktinės Specialiosios paskirties komandos specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 12) ( dvi pareigybės) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Specialiosios paskirties komandos (toliau – komanda) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugą ir jos neliečiamumą, sienų kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises, bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.3. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. mokėti anglų ir rusų kalbas A2 lygiu;

 

5.5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado I skiltį;

 

5.6. atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį (keliami didesni papildomi bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai);

 

5.7. turės atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“

 

5.8. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. siekdamas užtikrinti valstybės sienos apsaugą, pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą, rinktinei nustatytoje teritorijoje:

 

6.1.1. vykdo, organizuoja, kontroliuoja tarnybą, numatytą SPK viršininko dėl valstybės sienos kontrolės sprendime;

 

6.1.2. vykdo specialiąsias užduotis bei operacijas, dalyvauja paieškos ir gelbėjimo darbuose;

 

6.1.3. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją bendradarbiauja su pasienio ruožo gyventojais, policija, kitomis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis;

 

6.1.4. informuoja SPK viršininką apie valstybės sienos pažeidimus, esminius situacijos rinktinės veikimo teritorijoje pasikeitimus, incidentus bei kitus ypatingus ar rezonansinius įvykius, kuriems spręsti reikalingas SPK viršininko sprendimas;

 

6.1.5. dalyvauja įgyvendinant migracijos procesų kontrolę;

 

6.1.6. aptikus valstybės sienos pažeidimo požymius ar gavus pranešimą apie padarytą nusikaltimą bei kitus teisės pažeidimus, imasi priemonių sulaikyti pažeidėjus, vietovėje vykdo jų paiešką, persekiojimą ir sulaikymą;

 

6.1.7. pagal kompetenciją atlieka asmens apžiūrą, dokumentų, transporto priemonių ir daiktų patikrinimą, su tikslu nustatyti asmens, transporto priemonės vykimo, prekių (daiktų) ir kitų vertybių gabenimo per valstybės sieną ir buvimo pasienio ruože teisėtumą;

 

6.1.8. gavus iškvietimo signalą, atvyksta į nustatytą tarnybos vietą;

 

6.1.9. vykdo pasienio sargybų pamainų darbo plane bei tarnybiniame žiniaraštyje nurodytas pasienio sargybas, pildo pasienio sargybų tarnybinius žiniaraščius;

 

6.2. siekdamas užtikrinti konvojuojamųjų apsaugą, vykdo konvojaus funkcijas;

 

6.3. dalyvauja žinybiniuose, tarpinstituciniuose ir tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, pratybose ir operacijose;

 

6.4. dalyvauja rizikos analizės procese, nustatant valstybės sienos apsaugos ir užsieniečių migracijos procesų patikimumui bei teisėtumui keliančias grėsmes, vykdant jų vertinimą ir planuojant bei įgyvendinant prevencines priemones;

 

6.5. vykdo pasirengimą specialiųjų, konvojavimo bei kitų užduočių atlikimui;

 

6.6. siekdamas gilinti profesines žinias, tobulinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus, dalyvauja personalo kvalifikacijos tobulinime;

 

6.7. siekdamas tinkamai organizuoti tarnybą, vykdo pamainos vyresniojo arba sargybos vyresniojo funkcijas;

 

6.8. užtikrina vadovaujamos pamainos pareigūnų savalaikį prašymų, tarnybinių pranešimų, ataskaitų ir kitos tarnybinės dokumentacijos pateikimą vadovybei;

 

6.9. siekdamas užtikrinti saugaus elgesio su ginklais reikalavimus, laikosi ginklų bei specialiųjų priemonių panaudojimo ir saugaus elgesio su ginklais taisyklių;

 

6.10. vykdydamas pavestas užduotis užtikrina tarnybai išduotų tarnybinių transporto ir kitų priemonių saugojimą, saugų naudojimą ir tinkamą eksploataciją;

 

6.11. siekdamas rinktinės veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio rinktinės vadovybės ir SPK viršininko pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus SPK viršininkui.

 

 

 

7. Varėnos rinktinės Specialiosios paskirties komandos jaunesniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 13) ( trys pareigybės) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau – rinktinė) Specialiosios paskirties komandos (toliau – SPK) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugą ir jos neliečiamumą, sienų kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises, bei teisėtus interesus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

 

5.2. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

 

5.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. mokėti anglų kalbą A2 lygiu ir rusų kalbą A1 lygiu;

 

5.4. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

5.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado I skiltį;

 

5.7. atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį (keliami didesni papildomi bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai);

 

5.8. turės atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti

 

ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“

 

5.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. siekdamas užtikrinti valstybės sienos apsaugą, pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą, rinktinei nustatytoje teritorijoje:

 

6.1.1. vykdo tarnybą, numatytą SPK viršininko sprendime dėl valstybės sienos kontrolės;

 

6.1.2. vykdo specialiąsias užduotis bei operacijas, dalyvauja paieškos ir gelbėjimo darbuose;

 

6.1.3. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją bendradarbiauja su pasienio ruožo gyventojais, policija, kitomis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis;

 

6.1.4. informuoja SPK viršininką apie valstybės sienos pažeidimus, esminius situacijos rinktinės veikimo teritorijoje pasikeitimus, incidentus bei kitus ypatingus ar rezonansinius įvykius, kuriems spręsti reikalingas SPK viršininko sprendimas;

 

6.1.5. dalyvauja įgyvendinant migracijos procesų kontrolę;

 

6.1.6. aptikus valstybės sienos pažeidimo požymius ar gavus pranešimą apie padarytą nusikaltimą bei kitus teisės pažeidimus, imasi priemonių sulaikyti pažeidėjus, vykdo jų paiešką, persekiojimą ir sulaikymą;

 

6.1.7. pagal kompetenciją atlieka asmens apžiūrą, dokumentų, transporto priemonių ir daiktų patikrinimą, su tikslu nustatyti asmens, transporto priemonės vykimo, prekių (daiktų) ir kitų vertybių gabenimo per valstybės sieną ir buvimo pasienio ruože teisėtumą;

 

6.1.8. gavus iškvietimo signalą, atvyksta į nustatytą tarnybos vietą;

 

6.1.9. vykdo pasienio sargybų pamainų darbo plane bei tarnybiniame žiniaraštyje nurodytas pasienio sargybas, pildo pasienio sargybų tarnybinius žiniaraščius;

 

6.2. siekdamas užtikrinti konvojuojamųjų apsaugą atlieka konvojaus funkcijas;

 

6.3. dalyvauja žinybiniuose, tarpinstituciniuose ir tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, pratybose ir operacijose;

 

6.4. dalyvauja rizikos analizės procese, nustatant valstybės sienos apsaugos ir užsieniečių migracijos procesų patikimumui bei teisėtumui keliančias grėsmes, vykdant jų vertinimą ir planuojant bei įgyvendinant prevencines priemones;

 

6.5. vykdo pasirengimą specialiųjų, konvojavimo bei kitų užduočių atlikimui;

 

6.6. siekdamas gilinti profesines žinias, tobulinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus, dalyvauja personalo kvalifikacijos tobulinime;

 

6.7. siekdamas tinkamai organizuoti tarnybą, vykdo pamainos vyresniojo arba sargybos vyresniojo funkcijas;

 

6.8. nustatytais terminais teikia vadovybei prašymus, tarnybinius pranešimus, ataskaitas ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

 

6.9. siekdamas užtikrinti saugaus elgesio su ginklais reikalavimus, laikosi ginklų bei specialiųjų priemonių panaudojimo ir saugaus elgesio su ginklais taisyklių;

 

6.10. vykdydamas pavestas užduotis užtikrina tarnybai išduotų tarnybinių transporto ir kitų priemonių saugojimą, saugų naudojimą ir tinkamą eksploataciją;

 

6.11 siekdamas rinktinės veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio rinktinės vadovybės ir SPK viršininko pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus SPK viršininkui, tarnybos metu – pamainos vyresniajam.

 

 8. Varėnos rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo, pareigybės grupė – 9) ( viena pareigybė) pareigas.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Varėnos rinktinės (toliau − rinktinė) Sienos kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Užtikrinti valstybės sienos stebėjimo rinktinės saugomame ruože tobulinimą/gerosios praktikos formavimą, atsižvelgiant į sienos stebėjimui keliamus reikalavimus, pagal kompetenciją analizuoti ir kontroliuoti sienos stebėjimo planavimą ir organizavimą rinktinės struktūriniuose padaliniuose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos ir valstybinės migracijos procesų kontrolės įgyvendinimo funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės, viešojo administravimo arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį valstybės sienos apsaugos organizavimo srityje;

 

5.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą, tarptautinius santykius ir kitą tarnybinę veiklą;

 

5.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir gebėti naudotis duomenų bazėmis;

 

5.5. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 

5.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

 

5.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 

5.8. Turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. kontroliuoja Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktų reikalavimų išorės sienos stebėjimo klausimais vykdymą rinktinės struktūriniuose padaliniuose ir teikia siūlymus jiems įgyvendinti tam, kad būtų užtikrintas rinktinei pavestų funkcijų vykdymas, Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktuose nustatytų išorės sienos stebėjimo reikalavimų įgyvendinimas;

 

6.2. analizuoja valstybės sienai stebėti naudojamų valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių panaudojimo efektyvumą, teikia siūlymus dėl panaudojimo tobulinimo, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šios srities objektų ir įrenginių plėtros planus, jų panaudojimo metodikas tam, kad jie būtų kuo racionaliau panaudojami;

 

6.3. siekdamas užtikrinti teisėtą asmenų patekimą į valstybės sienos apsaugos zoną, pasienio juostą bei vidaus vandenis, priima iš asmenų prašymus ir atsako už duomenų sutikrinimą bei už leidimų atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimų verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje ir vienkartinių terminuotų leidimų vykti į pasienio juostą bei leidimų būti vidaus vandenyse išdavimą, kontroliuoja šių leidimų išdavimą rinktinės struktūriniuose padaliniuose;

 

6.4. siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, pagal kompetenciją rengia norminių dokumentų projektus;

 

6.5. siekdamas įgyvendinti rinktinės veiklos tikslus, analizuoja ir teikia siūlymus dėl rinktinės personalo poreikio sienos stebėjimui užkardose;

 

6.6. siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją sprendžia problemas ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

 

6.7. siekdamas apibendrinti sienos stebėjimo planavimo, organizavimo praktiką rinktinės struktūriniuose padaliniuose, rengia pažymas, ataskaitas ir kitokius analitinio pobūdžio dokumentus sienos stebėjimo planavimo ir organizavimo klausimais;

 

6.8. siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos vykdymą, pagal kompetenciją renka, kaupia, analizuoja valstybės sienos stebėjimo rezultatus, vertina pareigūnų veiksmus ir, esant tarnybos vykdymo pažeidimams, teikia siūlymus dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo;

 

6.9. siekdamas kontroliuoti pasienio sargybų tarnybos vykdymą, atlieka pasienio sargybų tarnybos tikrinimus, analizuoja rinktinės struktūriniuose padaliniuose atliktus pasienio sargybų tikrinimus ir teikia siūlymus dėl jų efektyvumo gerinimo, gerosios praktikos taikymo;

 

6.10. Siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

 

6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės vadui. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Gyvenimo aprašymą. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei pareigūno tarnybos byla saugoma VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinėje. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse, adresu: VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės Štabo Bendrųjų reikalų skyrius (105 kab.), Alytaus g. 1, Varėna. Telefonas pasiteirauti: 8~310 31698, el. p.: gintaras.leikaitis@vsat.vrm.lt.

 

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.