2018 m. vasario 24 d., šeštadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SKOV BSKC VYRESNYSIS SPECIALISTAS

 

SIENOS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO VALDYBOS BRANDUOLINIO SAUGUMO KOMPETENCIJOS CENTRO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Sienos kontrolės organizavimo valdybos (toliau – valdyba) Branduolinio saugumo kompetencijos centro (toliau – centras) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 2. Pareigybių grupė – 10.

  II. PASKIRTIS

 3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) padaliniams atliekant asmenų, transporto priemonių bei gabenamų krovinių dozimetrinę kontrolę,organizuoti ir vykdyti tarnybos padalinių dozimetrinės kontrolės įrangos techninę priežiūrą bei branduolinio saugumo srities mokymus.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių dozimentrinės kontrolės vykdymo bei susijusios metodinės pagalbos tarnybos padaliniams teikimo,taip patdozimetrinės kontrolės įrangos techninės priežiūros, Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų personalo branduolinio saugumo srities profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį  išsilavinimą;

  2. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos veiklą, mokymo proceso organizavimą, taip pat išmanyti branduolinio saugumo teisinį reglamentavimą, LietuvosRespublikos branduolinio saugumo režimo priemonių organizavimą bei radiacinę saugą;

  3. turėti 1 metų darbo vidaus tarnyboje patirtį;

  4. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programomis, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

  5. mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

  7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

  8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

  9. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. pagal kompetenciją rengia su centro veiklos organizavimu susijusių dokumentų projektus tam, kad būtų užtikrintas suplanuotų priemonių vykdymas;

  2. dalyvauja atliekant dozimetrinę kontrolę pasienio tikrinimų bei operacijų ir pratybų metu;

  3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą dozimetrinės kontrolės vykdymo, įrangos eksploatavimo ir priežiūros, kitais centro veiklos klausimais tarnybos padaliniams, kitoms Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms;

  4. siekdamas užtikrinti centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą, organizuoja ir vykdo branduolinio saugumo mokymus;

  5. dalyvauja rengiant mokymo programas, rengia mokymo medžiagą ir pristatymus centro veiklos klausimais;

  6. užtikrina centro turimų dozimetrinės kontrolės priemonių, įrangos teisingą eksploatavimą, saugojimą ir apskaitą bei kontroliuoja techninę būklę, užtikrina kitų materialinių vertybių ir skiriamų finansinių lėšų efektyvų panaudojimą;

  7. užtikrina tarnybos ir mokymo tikslams išduotų dozimetrinės kontrolės priemonių, įrangos ir kitų materialinių vertybių ir skiriamų finansinių lėšų efektyvų panaudojimą, saugojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš mokymo dalyvių ir kitų asmenų;

  8. organizuoja ir vykdo tarnybos padalinių stacionarios ir nešiojamos dozimetrinės kontrolės įrangos techninę priežiūrą ir pirminį gedimų šalinimą;

  9. kaupia ir sistemina informaciją apie tarnybos padaliniuose nustatytus dozimetrinės kontrolės įrangos gedimus, atliktus gedimų šalinimo ir techninės priežiūros darbus bei teikia siūlymus dėl dozimetrinės kontrolės įrangos techninei priežiūrai būtinos materialinės bazės plėtros poreikius;

  10.  rengia paraiškų ir kitų dokumentų dėl aprūpinimo materialinėmis vertybėmis projektus ir vykdo centro veiklai reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

  11. administruoja centro interneto puslapį, laiku užtikrina informacijos atnaujinimą lietuvių ir anglų kalbomis;

  12. siekdamas užtikrinti planingą centro veiklą, dalyvauja rengiant centro veiklos planus, teikia siūlymus dėl centro darbo organizavimo ir bendradarbiavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  13. pildo centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnyba ir jos struktūriniais padaliniais,  Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis centro veiklos klausimais;

  15. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

  16. pagal kompetenciją atstovauja centrui, valdybai, tarnybai ir Lietuvos Respublikai seminaruose, konferencijose, susitikimuose, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio centro viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti centro veiklos uždaviniai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus centro viršininkui.

Atrankoje į laisvas pareigūno pareigas gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 71 straipsnyje, kurie nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus personalo tarnybai asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, jis pateikia prašymą elektroniniu būdu, kitų dokumentų gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Štabo Personalo valdybos Valdymo skyrius (108 kab.), Savanorių pr. 2, Vilnius.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2719343, faks.: (8 5) 2719306/ 271 7344; el. pašto adresas: jgrinkeviciene@vsat.vrm.lt.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.