2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Varėnos PR Purvėnų užkarda

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) skelbia atranką į laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas - VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos vyriausiojo specialisto

Pareigybės grupė – 9.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – majoras.

II. PASKIRTIS

1. Užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir neliečiamumą, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą bei kontrolės vykdymą, saugoti visuomeninę rimtį, piliečių teises bei teisėtus interesus.

III. VEIKLOS SRITIS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės sienos apsaugos ir užtikrina pasienio teisinį režimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vidaus tarnybos darbo patirtį;

3.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

3.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų ar kitą) pradedančio vartotojo A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.5. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.6. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

3.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

3.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptintą informacija, žymima slaptumo žyma ,,Konfidencialiai”;

3.9. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijai atitinkančią transporto priemonę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekdamas užtikrinti sėkmingą tarnybos užduočių vykdymą, užkardos vado nurodymu tikrina pasienio sargybų tarnybos vykdymą;

4.2. siekdamas, kad būtų užtikrinta tinkama valstybės sienos kontrolė užkardos veikimo teritorijoje:

4.2.1. analizuoja valstybės sienos ir pasienio teisinio režimo pažeidimus užkardos saugomame valstybės sienos ruože ir teikia užkardos vadui pasiūlymus dėl valstybės sienos apsaugos organizavimo;

4.2.2. užkardos vado pavedimu vykdo valstybės sienos ir pasienio teisinio rėžimo kontrolę;

4.2.3. bendrauja su pasienio ruožo gyventojais;

4.2.4. informuoja užkardos, vadą apie visus pasikeitimus pasienio ruože, pasienio kontrolės punktuose;

4.3. siekdamas, kad būtų tinkamai apskaitomas užkardos pareigūnų darbo laikas bei pareigūnai būtų laiku išleidžiami atostogų, pildo užkardos pareigūnų “Darbo laiko apskaitos žiniaraščius”, ruošia ir pateikia tvirtinti pareigūnų atostogų grafiką bei kontroliuoja jo vykdymą;

4.4. ruošia užkardos pareigūnų iškvietimo pagal signalą “Aliarmas” schemas bei pareigūnų sąrašus, kad reikalui esant per kuo trumpesnį laiką būtų galima iškviesti pareigūnus į tarnybos vietą;

4.5. siekdamas, kad pareigūnams tinkamai būtų planuojama tarnyba, nesant užkardos vado pavaduotojo nustatyta tvarka ruošia užkardos pareigūnų mėnesio pamainų grafikus ir teikia juos užkardos vadui tvirtinti;

4.6. siekdamas, kad laiku ir tinkamai būtų parengti atsakymai į paklausimus, pagal savo kompetenciją ruošia atsakymus į juos;

4.7. siekdamas kelti pareigūnų kvalifikaciją, dalyvauja pareigūnų profesinio ir kovinio parengimo mokymuose, užkardos vado nurodymu veda profesinio pasirengimo užsiėmimus;

4.8. siekdamas, kad užkardoje būtų vykdoma tinkama ginkluotės apskaita, jos išdavimas bei tinkamai vedamos šaudymo pratybos:

4.8.1. vykdo ginklų, šaudmenų ir spec. priemonių apskaitą bei šaudyklos priežiūrą padalinyje;

4.8.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį apžiūri padalinio ginkluotę, ginklų švarą, patikrina apskaitą, techninių priemonių būklę, imasi priemonių pastebėtiems trūkumams pašalinti;

4.8.3. tvarko užkardos ginkluotės dokumentaciją, renka ir teikia žinias bei ataskaitas atsakingam už ginkluotę rinktinės pareigūnui;

4.8.4. užtikrina šaudybos pratybų aprūpinimą šaudmenimis, saugos priemonėmis. Organizuoja šaudymo pratybas bei laikosi saugaus elgesio su ginklais taisyklių;

4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio užkardos vadovybės nurodymus ir pavedimus, tam, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus užkardos vadui.

_____________________________________

Papildoma Informacija:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą VSAT Varėnos pasienio rinktinės vadui;

  2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

  3. Gyvenimo aprašymą;

  4. Vairuotojo pažymėjimą;

  5. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą;

  6. Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jei yra).

  7. Kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei, vidaus tarnybos patirtį patvirtinančius dokumentus.

  8. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–6 punkte nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

Pastabos:

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiems, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda akredituoti centrai. Akredituotų centrų sąrašą rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/uzsienio-kalbumokejimo-tikrinimas-480.html

2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus per dokumentų valdymo sistemą, elektroniniu paštu irena.martuniene@vsat.vrm.lt arba siųsti registruotu paštu: VSAT Varėnos pasienio rinktinė Alytaus g. 1, LT-65210 Varėna. Dokumentų originalai (jei reikia) pateikiami atrankos dieną.

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse. Išsamesnė informacija: tel. Nr. 8-310-31689, el. p. irena.martuniene@vsat.vrm.lt.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.