2018 m. vasario 23 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Skelbimas 2018-02-07

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

     S K E L B I M A S

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vadaus reikalų ministerijos  (toliau – VSAT) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas:

                                                                                                          

1. Varėnos pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) vado pavaduotojo pareigas.

Pareigybės grupė – 4.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – pulkininkas leitenantas.

II. PASKIRTIS

1. Padėti rinktinės vadui užtikrinti rinktinei priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų, susijusių su valstybės sienos apsauga ir valstybinės migracijos procesų kontrole, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, atskleidimu ir tyrimu, žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešąja tvarka ir visuomenės saugumu, įgyvendinimą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti rinktinės struktūrinių padalinių valdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos, kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo organizavimo ir koordinavimo funkcijas ir bendrosios veiklos srities – rinktinės struktūrinių padalinių valdymo funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; nuo 2022 m. vasario 1 d. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, viešojo administravimo arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą (vienpakopės universitetinės studijos arba magistro kvalifikacinis laipsnis);

 3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vidaus tarnybos darbo patirtį, iš jų – 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

 3.3. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą,  kriminalinę žvalgybą, ikiteisminį tyrimą, vidaus ir valstybės tarnybą ir kitą tarnybinę veiklą;

 3.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

 3.5. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

 3.6. turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių, analitinių gebėjimų, gebėti apibendrinti praktinę patirtį ir perteikti ją kitiems; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

 3.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

3.8. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

 3.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekdamas užtikrinti rinktinės veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, teikia rinktinės vadui siūlymus dėl rinktinės struktūrinių padalinių, užtikrinančių valstybės sienos apsaugą, valstybinę migracijos procesų kontrolę, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, veiklos tobulinimo, prioritetinių veiklos krypčių nustatymo;

4.2. siekdamas užtikrinti teisės aktų valstybės sienos teisinio režimo klausimais vykdymą, organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų valstybės sienos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą rinktinės struktūriniuose padaliniuose, inicijuoja reikiamų teisės aktų rinktinės veiklai tobulinti rengimą;

4.3. analizuoja ir koordinuoja Sienos kontrolės skyriaus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Ikiteisminio tyrimo skyriaus, pasienio užkardų veiklą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri, kad būtų laikomasi drausmės ir tinkamai vykdomi pavedimai, organizuoja rinktinės struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus, kontroliuoja, kaip rinktinės struktūriniai padaliniai užtikrina teisinį valstybės sienos režimą;

4.4. koordinuoja kriminalinės žvalgybos informacijos analizę, kontroliuoja jos realizavimą, koordinuoja ir kontroliuoja kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų atlikimą, teikia rinktinės vadui apibendrintą kriminalinės žvalgybos informaciją apie esamą padėtį ir nusikalstamumo būklę;

4.5. siekdamas padėti rinktinės vadui užtikrinti rinktinės struktūrinių padalinių valdymą, teikia jiems nurodymus bei rekomendacijas valstybės sienos apsaugos ir valstybinės migracijos procesų kontrolės, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir tyrimų veiklos srityse bei koordinuoja informacijos teikimą ir analizę;

4.6. siekdamas padėti įgyvendinti tinkamą valstybės sienos apsaugą, pagal kompetenciją užtikrina ir koordinuoja nuolatinės parengties atnaujinti patikrinimus prie vidaus sienos palaikymą;

4.7. siekdamas padėti rinktinės vadui užtikrinti pavestų funkcijų vykdymą bei rinktinės padalinių ir pareigūnų pasirengimą veikti susidarius ekstremalioms situacijoms, pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja rinktinės ir jos struktūrinių padalinių operatyvų valdymą, civilinę saugą ir ekstremalių situacijų valdymą rinktinės padaliniuose bei užtikrina sąveiką su kaimyninėmis rinktinėmis ir kitomis bendradarbiaujančiomis institucijomis;

4.8. siekdamas užtikrinti tinkamą rinktinės padalinių ir pareigūnų pasirengimą bendriems su kariuomene gynybos veiksmams ir pratyboms šiais klausimais, dalyvauja organizuojant ir koordinuojant bendradarbiavimą su kariuomene, kartu su Lietuvos kariuomenės padaliniais rengiant ir tikslinant gynybos, priedangos, kitų veiksmų karo atveju planus, pagal kompetenciją dalyvauja mobilizacijoje;

4.9. kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimų vykdymą;

4.10. siekdamas įgyvendinti rinktinės personalo veiklos teisėtumą ir darbo drausmę, padeda rinktinės vadui užtikrinti rinktinės struktūrinių padalinių tarnybos drausmės pažeidimų prevenciją;

4.11. siekdamas užtikrinti tinkamą rinktinei pavestų funkcijų įgyvendinimą, planuoja ir teikia rinktinės vadui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio, rinktinės struktūrinių padalinių darbo organizavimo, pareigybių keitimo ir komplektavimo, pareigūnų ir kitų darbuotojų atleidimo, skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, pareigūnų ir kitų darbuotojų motyvacijos didinimo, rinktinės struktūrinių padalinių materialinio, techninio aprūpinimo;

4.12. organizuoja ir koordinuoja rinktinės pareigūnų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir tarnybinių mokymų poreikio nustatymą, teikia siūlymus rinktinės vadui dėl būdų ir priemonių šiems poreikiams įgyvendinti;

4.13. siekdamas užtikrinti efektyvų turto panaudojimą, pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja turto valdymą rinktinės struktūriniuose padaliniuose;

4.14. tobulindamas rinktinei priskirtų funkcijų įgyvendinimą, pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo pažangios patirties diegimą/skleidimą rinktinės struktūriniuose padaliniuose;

4.15. siekdamas tinkamai įgyvendinti rinktinei priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauja valstybės sienos įgaliotinių institucijos veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis, atstovauja rinktinei tarpžinybiniuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose;

4.16. siekdamas, kad nebūtų pažeistos asmenų, besikreipiančių į rinktinę, teisės, būtų keliamas rinktinės prestižas, nustatyta tvarka priima interesantus, pagal kompetenciją organizuoja gyventojų pareiškimų, skundų bei pasiūlymų nagrinėjimą;

4.17. siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas planavimo procesas rinktinėje, dalyvauja rengiant rinktinės veiklos planus ir programas, dalyvauja jų svarstyme kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

4.18. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

4.19. siekiant užtikrinti, kad nepertraukiamai būtų vykdomos rinktinės funkcijos, laikinai nesant rinktinės vado, vykdo jo funkcijas;

4.20. vykdo kitus rinktinės vado nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMA

5. Rinktinės vado pavaduotojas tiesiogiai pavaldus rinktinės vadui.

 

 

 2.  Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) Sienos kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) viršininko pareigas.

Pareigybės grupė – 7.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – majoras.

 

II. PASKIRTIS

 

1. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti skyriui pavestų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą. Pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti rinktinės struktūrinių padalinių veiklą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos, valstybinės migracijos procesų kontrolės, paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbų ir bendrosios veiklos srities – skyriaus valdymo funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vidaus tarnybos darbo patirtį, iš jų – 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą ir tarnybinę veiklą;

3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, arba rusų) ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

 3.6. turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

3.7. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dviejų metų vairavimo stažą;

3.8. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

 3.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

 3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 4.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus valstybės tarnautojams ir rinktinės struktūriniams padaliniams tam, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimas;

 4.2. siekdamas, kad kuo efektyviau būtų vykdomos rinktinei priskirtos funkcijos, pagal kompetenciją teikia siūlymus sprendimams priimti dėl valstybės sienos apsaugos, valstybinės migracijos procesų kontrolės ir kitų skyriui pavestų funkcijų vykdymo tobulinimo, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

 4.3. siekdamas padėti įgyvendinti rinktinės pasienio užkardų valdymą valstybės sienos apsaugos, pasienio teisinio režimo, pasienio kontrolės punktų veiklos, Supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos vykdymo klausimais, kontroliuoja šių funkcijų vykdymą;

4.4. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja valstybės sienos apsaugą, valstybinę migracijos procesų kontrolę reglamentuojančių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą rinktinės struktūriniuose padaliniuose tam, kad būtų užtikrintas teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų vykdymas;

 4.5. siekdamas užtikrinti skyriui priskirtų veiklos sričių vykdymą, organizuoja ir atlieka rinktinės struktūrinių padalinių veiklos kontrolę;

 4.6. siekdamas užtikrinti rinktinės ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, reaguoja į situacijos vykdant priskirtas funkcijas pokyčius,

 4.7. siekdamas užtikrinti rinktinės veiklos sričių vykdymą, pagal kompetenciją koordinuoja rinktinės ir jos struktūrinių padalinių pasirengimą valstybės ginkluotai gynybai, organizuoja šių padalinių veiklą užtikrinant civilinę saugą ir ekstremalių situacijų valdymą;

 4.8. pagal kompetenciją koordinuoja sienos stebėjimo sistemų diegimą, techninę priežiūrą ir atnaujinimą tam, kad būtų užtikrinama valstybės sienos apsauga;

 4.9. siekdamas tinkamai įgyvendinti rinktinės veiklos tikslus, dalyvauja valstybės sienos įgaliotinių institucijos veikloje, dalyvauja sprendžiant ir reguliuojant pasienio incidentus;

 4.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos, savivaldos ir kitomis institucijomis, Frontex, kitomis ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja rinktinei ar skyriui tarpžinybiniuose ir tarptautiniuose susitikimuose ir renginiuose tam, kad būtų užtikrintas rinktinei pavestų veiklos tikslų vykdymas;;

 4.11. siekdamas užtikrinti skyriaus veiklą, tinkamą darbo organizavimą, kontrolę ir drausmę, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo, pavaldžių valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, laipsnio suteikimo, atleidimo iš tarnybos, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimo ir gerinimo;

 4.12. siekdamas įgyvendinti skyriui numatytas funkcijas, nustato konkrečias pavaldžių valstybės tarnautojų veiklos kryptis, kontroliuoja gautus iš rinktinės vadovybės pavedimus bei šių pavedimų vykdymą;

 4.13. tobulindamas skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja ir vykdo pažangios patirties diegimą/skleidimą skyriuje ir rinktinės struktūriniuose padaliniuose, skyriaus praktiniame darbe naudoja naujus (pažangius) darbo metodus ir formas;

 4.14. siekdamas užtikrinti rinktinės struktūrinių padalinių veiklos organizavimą ir koordinavimą, pagal kompetenciją organizuoja personalo, vykdančio specialiąsias veiklos funkcijas, ir tarnybinių priemonių poreikio rinktinės struktūriniuose padaliniuose analizę ir teikia siūlymus dėl personalo veiklos tobulinimo ar tarnybinių priemonių panaudojimo efektyvumo didinimo;

 4.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę rinktinės ar skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir atstovaudamas rinktinei ar skyriui, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatyti uždaviniai;

 4.16. siekdamas užtikrinti tinkamą rinktinei priskirtų funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

 4.17. tarnybos vado pavedimu, nesant rinktinės vado pavaduotojo, eina jo pareigas;

 4.18. vykdo kitus rinktinės vado pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rinktinės veiklos tikslai.

 

VI. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

 

 5.Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus rinktinės vado pavaduotojui.

 

3.  Pasieniečių mokyklos (toliau - Mokykla) Profesinių dalykų skyriaus (toliau - skyrius) viršininko pareigas.

Pareigybės grupė – 7.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – majoras.

 

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldinių darbą, siekiant užtikrinti skyriui pavestų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – skyriaus valdymo funkcijas ir specialiosios veiklos srities – vidaus tarnybos pareigūnų profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros nustatytų mokymo standartų užtikrinimo funkcijas.

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, edukologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį užtikrinant valstybės sienos apsaugą, iš jų – 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą, ugdymo proceso organizavimą, valstybės sienos kontrolės organizavimą ir karinį rengimą;

3.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3.6.  sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

3.7. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

3.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

4.1.  planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbo laiką ir jo apskaitą, kad būtų užtikrinamas efektyvus skyriaus darbas;

4.2. atsako už skyriui pavestų veiklos tikslų, funkcijų ir pavedimų vykdymą, veiklos rezultatus;

4.3. teikia pasiūlymus mokyklos vadovybei dėl skyriaus nuostatų, komplektavimo, pareigybių aprašymų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo ir nuobaudų skyrimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimo ir gerinimo;

4.4. pagal kompetenciją analizuoja situaciją ir poreikius tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir, atsižvelgdamas į rezultatus, teikia pasiūlymus mokyklos vadovybei dėl pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kursų poreikio;

4.5.  analizuoja skyriaus veiklos organizavimo ir veiklos kokybės problemas, inicijuoja mokymo programų ir teisės aktų rengimą, naujų mokymo formų, būdų, metodų ir kitų iniciatyvų, mokymo inovacijų naudojimą;

4.6. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos tvarkymą, teikia pasiūlymus mokyklos vadovybei dėl bylų formavimo;

4.7. siekdamas užtikrinti planingą skyriaus veiklą, rengia skyriaus veiklos planą, organizuoja skyriaus posėdžius, teikia siūlymus mokyklos vadovybei dėl ugdymo proceso gerinimo;

4.8. užtikrina tinkamą pedagoginio stebėjimo organizavimą skyriuje ir jį vykdo;

4.9.  siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus darbuotojams;

4.10. siekdamas informuoti mokyklos vadovybę, reguliariai teikia informaciją apie vykdomus darbus, jų įgyvendinimo rezultatus ir perspektyvas priskirtose veiklos srityse, teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą;

4.11. tobulindamas skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą organizuoja ir vykdo pažangios patirties diegimą ir skleidimą skyriuje, skyriaus praktiniame darbe naudoja naujus (pažangius) darbo ir mokymo metodus ir formas;

4.12. dalyvauja egzaminų, įskaitų perlaikymo komisijų darbe;

4.13. pagal kompetenciją kontroliuoja mokymo ir papildomo ugdymo proceso vykdymą, drausmę mokymų metu, siekdamas teisės aktuose nustatytų pasieniečių ugdymo tikslų;

4.14. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą tarnybos struktūriniams padaliniams su skyriaus veikla susijusiais klausimais;

4.15. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ataskaitų, pažymų rengimą, statistinės informacijos analizavimą tam, kad mokykla galėtų laiku ir nustatyta tvarka pateikti prašomą ir kitą informaciją, reikalingą tarnybai ar kitiems suinteresuotiems asmenims;

4.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnybos centrine įstaiga bei struktūriniais padaliniais, šalies ir užsienio šalių mokymo ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais tam, kad būtų užtikrintas suplanuotas priemonių vykdymas;

4.17.  pagal kompetenciją veda užsiėmimus, siekiant užtikrinti tinkamą kursantų, pareigūnų žinių ir praktinių įgūdžių formavimąsi bei įvykdyti mokymo programose nustatytus uždavinius;

4.18. užtikrina, kad kursantai, skyriaus ar renginiuose dalyvaujantys pareigūnai laikytųsi elgesio ir profesinės etikos normų, ugdo jų dorovės bei pilietines nuostatas, laiduoja saugią ir sveiką jų asmenybės galių plėtotę;

4.19. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš skyriaus ar renginiuose dalyvaujančių pareigūnų, siekdamas, kad darbas ir mokymo procesas būtų saugus;

4.20. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

4.21.  mokyklos viršininko pavedimu atstovauja mokyklai, vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, mokyklos vadovybės pavedimus ta, kad būtų pasiekti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginiai tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus mokyklos viršininko pavaduotojui.

_________________________________

 

 

4. Pagėgių pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) Šilgalių pasienio užkardos (toliau – užkarda) vado.

Pareigybės grupė – 7.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – majoras.

II. PASKIRTIS

 

1. Užkardos vado pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti užkardos veiklą, užtikrinti užkardai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

 

III. Veiklos sritis

 

 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės sienos apsaugos funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, viešojo administravimo arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vidaus tarnybos darbo patirtį, iš jų – 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą ir tarnybinę veiklą;

3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu; nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomas reikalavimas mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.6. turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

3.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

3.8. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

3.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymą „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 4.1. organizuoja ir koordinuoja užkardos veiklą, planuoja priemones tam, kad būtų užtikrintas valstybės sienos, pasienio teisinis režimas užkardos veikimo teritorijoje;

 4.2. siekdamas užtikrinti valstybės sienos apsaugą ir kitą užkardos kompetencijai priskirtą veiklą bei funkcijas, tinkamai paskirsto materialinius išteklius ir tarnybines užduotis personalui, atsižvelgdamas į tarnybinių užduočių pobūdį;

 4.3. siekdamas laiku reaguoti į pasienio incidentus ar kitus įvykius, nuolat stebi (žino) situaciją užkardos veikimo teritorijoje;

 4.4. organizuoja ir vadovauja veiklai renkant duomenis, atliekant rizikos analizę, rengiant ataskaitas apie užkardos veiklą, vertinant situaciją prie valstybės sienos, taip pat rengiant išvadas apie padėtį užkardos veikimo teritorijoje, teikia siūlymus tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis sienos stebėjimo planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės tobulinimas;

  4.5. siekdamas tinkamai įvertinti padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei organizuoti valstybės sienos apsaugą, nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės sienos apsaugos subjektais, policija, muitine, kitomis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, taip pat su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, pagal kompetenciją atstovauja užkardai teisėsaugos, viešojo administravimo institucijose ar kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose;

 4.6. pagal kompetenciją dalyvauja reguliuojant pasienio incidentus ar kitus įvykius užkardos veikimo teritorijoje, kad būtų užtikrinta valstybės sienos apsauga ir viešoji tvarka;

  4.7. siekdamas pozityvaus bendravimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją apie valstybės sienos ir pasienio teisinį režimą bei valstybės sienos kirtimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

 4.8. pagal kompetenciją priima sprendimus, susijusius su valstybės sienos pažeidėjų paieška ir sulaikymu, sprendžia kitus klausimus tam, kad būtų užtikrintas sienos stebėjimas;

 4.9. siekdamas užtikrinti užkardos veiklos teisėtumą, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą ir kitą užkardos vykdomą veiklą, tinkamą įgyvendinimą;

 4.10. siekdamas užtikrinti tinkamą užkardos kovinę parengtį, kontroliuoja pareigūnų profesinio, karinio rengimo organizavimą;

 4.11. siekdamas užkirsti kelią teisės pažeidimams, užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją surašo pažeidėjams administracinio sulaikymo ir administracinių nusižengimų protokolus, taiko procesines teisines priemones už administracinius nusižengimus;

4.12. siekdamas, kad būtų užtikrinta valstybės sienos apsauga, nustatyta tvarka informuoja rinktinės vadą (rinktinės atsakingą pareigūną) apie valstybės sienos pažeidimus, esminius situacijos užkardos veikimo teritorijoje pasikeitimus, pasienio incidentus bei kitus ypatingus įvykius, kuriems spręsti reikalingas rinktinės vado (rinktinės atsakingo pareigūno) sprendimas;

 4.13. siekdamas užtikrinti teisės aktų, susijusių su valstybės sienos apsauga ir kita užkardos vykdoma veikla, tinkamą įgyvendinimą, tikrina, kaip užkardos pareigūnai ir darbuotojai pasiruošę vykdyti ir vykdo jiems pavestas tarnybines užduotis, informuoja rinktinės vadą apie pareigūnų padarytus pažeidimus;

 4.14. siekdamas tinkamai panaudoti techninius ir finansinius išteklius, skirtus valstybės sienos apsaugai, kontroliuoja materialinių vertybių ir kitų išteklių, skirtų jo vadovaujamai užkardai, naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;

4.15. vykdydamas pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas, kontroliuoja saugaus elgesio taisyklių laikymąsi;

 4.16. siekdamas užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą, saugo ją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokių kitų neteisėtų veiksmų;

4.17. siekdamas užtikrinti informacijos apie administracinius nusižengimus kaupimą, pagal kompetenciją tvarko Administracinių nusižengimų registrą;

4.18. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

 4.19. vykdo kitus su užkardos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti  rinktinės veiklos tikslai ir funkcijos.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rinktinės vado pavaduotojui.

__________________

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą VSAT vadui;

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Vairuotojo pažymėjimą;

5. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą;

6. Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jei yra).

 7. Kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei, vidaus tarnybos patirtį patvirtinančius dokumentus.

8. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2-6 punkte nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

 

Pastabos:

           Atkreipiame dėmesį, kad tiems, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda akredituoti centrai. Akredituotų centrų sąrašą rasite:

http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/uzsienio-kalbumokejimo-tikrinimas-480.html

 2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus per dokumentų valdymo sistemą, elektroniniu paštu zana.griskeviciene@vsat.vrm.lt arba siųsti registruotu paštu: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius. Dokumentų originalai (jei reikia) pateikiami atrankos dieną.

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse.

Išsamesnė informacija: tel. Nr. (8 5) 271 9392, el. p. zana.griskeviciene@vsat.vrm.lt

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.