2018 m. vasario 23 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Ignalinos PR vyriausiasis specialistas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM skelbia konkursą į laisvas Personalo valdybos Valdymo skyriaus Ignalinos pasienio rinktinės poskyrio vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 12 kategorijos) pareigas

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vykdyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Ignalinos pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) pareigybių ir personalo apskaitą, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti struktūros, pareigybių ir personalo kiekybinius bei kokybinius pokyčius, pareigybių komplektavimo poreikius, tvarkyti personalo statistinius duomenis, rengti įsakymų dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo ar keitimo, teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais, tvarkyti su personalo valdymu, personalo patikimumu susijusią dokumentaciją ir duomenis duomenų bazėse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo
valdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo arba vadybos krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos įstaigose ir personalo administravimo srityje patirtį;
6.4.gebėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršyklėmis, gerai išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia reikiamus dokumentus ar jų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimui, perkėlimui, atleidimui, grąžinimui bei kitus dokumentus, susijusius su personalo administravimu;
7.2. tvarko darbuotojų tarnybos, asmens bylas, duomenis personalo tvarkymo taikomosios sistemos duomenų bazėje, Valstybės tarnautojų registre ir Vidaus reikalų pareigūnų registre, užtikrina tarnybos ir asmens bylų saugojimą ir apskaitą;
7.3. organizuoja ir vykdo atrankų ir konkursų į valstybės tarnautojų pareigas skelbimą, dokumentų priėmimą, įforminimą ir pateikimą komisijai, kad būtų sukomplektuotos laisvos pareigybės;
7.4. skaičiuoja vidaus tarnybos, tarnybos Lietuvos valstybei stažus, rengia socialinio draudimo ir kitus su tarnybos, valstybės tarnybos ir darbo santykiais susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintos valstybės tarnautojų ir darbuotojų socialinės garantijos bei teisės aktų reikalavimai;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina ir tvarko personalo ir pretendentų asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis;
7.6. vykdo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai;
7.7. pagal kompetenciją vertina teikimus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo bei dėl specialiųjų nekarinių vidaus tarnybos laipsnių suteikimo (nesuteikimo);
7.8. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų, statutinių valstybės tarnautojų asmens ženklų išdavimą, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų grąžinimą;
7.9. tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentus, rengia juos vertinimo komisijoms;
7.10. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikų sudarymą, pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus dėl kasmetinių ir tikslinių atostogų, tvarko jų apskaitą (įrašo duomenis tarnybos ir asmens bylose, duomenų bazėse ir registruose);
7.11. pagal kompetenciją tikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, siekdamas nustatyti, ar pateikta informacija pagrįsta atitinkamais teisės aktais, dokumentais, pildo poskyrio darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.12. vykdo rinktinės pareigybių ir personalo apskaitą, sistemina, apibendrina, analizuoja pareigybių ir personalo kiekybinius bei kokybinius pokyčius, pareigybių komplektavimo poreikius, tvarko personalo statistinius duomenis;
7.13.teikia siūlymus dėl rinktinės darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, rengia įsakymų dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo ar keitimo projektus;
7.14. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga, pirminį tikrinimą, apskaitą tam, kad būtų vykdomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;
7.15. rengia medžiagą valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimui ir pateikia ją komisijai;
7.16. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus ir pareiškimus tam, kad būtų užtikrinta asmenų teisė gauti teisingą ir išsamią informaciją, vykdo kitus valdybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti valdybos veiklos planai;
7.17. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinį transportą;
7.18. laikinai nesant poskyrio vedėjo, atlieka jo funkcijas;
7.19. vykdo kitus valdybos direktoriaus, skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti valdybos veiklos planai.

Dokumentai priimami iki š. m. vasario 21 d. Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse įstaigai per Atrankos modulio savitarną, adresu www.testavimas.vtd.lt,privalo pateikti elektroninį prašymą, prie kurio turi būti prisegtas gyvenimo aprašymas ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2719390, rkriksciuniene@vsat.vrm.lt

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.