2018 m. vasario 23 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

TVV AS vedėjas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM skelbia konkursą į laisvas Turto valdymo valdybos Aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigas

TURTO VALDYMO VALDYBOS APTARNAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo valdybos (toliau – valdyba) Aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Užtikrinti efektyvų skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, susijusią su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) struktūrinių padalinių infrastruktūros plėtra, turto valdymu, transporto priemonių, vaizdo stebėjimo sistemų, valstybės sienos priežiūra, bei užtikrinti skyriaus veiklą, susijusią su tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbų ir priešgaisrinės saugos veiklos koordinavimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarnybos struktūrinių padalinių materialinės ir techninės bazės plėtros, aprūpinimo ir skyriaus valdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų materialinio techninio aprūpinimo organizavimo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.5. mokėti kaupti, analizuoti informaciją ir ją apibendrinti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;
6.6. mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones, ir ne mažesnį kaip 2 metų vairuotojo stažą;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą, kad būtų užtikrinamas efektyvus skyriaus darbas;
7.2. atsako už skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų, pavedimų vykdymą, darbo rezultatus ir kontrolę;
7.3. teikia siūlymus valdybos direktoriui dėl skyriaus nuostatų, pareigybių komplektavimo ir aprašymų keitimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo ir nuobaudų skyrimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimui ir gerinimui;
7.4. analizuoja ir sprendžia skyriaus veiklos organizavimo ir veiklos kokybės problemas;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą tam, kad būtų nustatyti gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, atlikto darbo pasiekimai ir trūkumai;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarnybos veiklos planus, programas, investicinius projektus, laiku užtikrindamas jų įgyvendinimą;
7.7. rengia ir dalyvauja rengiant norminius dokumentus tarnybos struktūrinių padalinių materialinio ir techninio aprūpinimo klausimais;
7.8. kontroliuoja ir užtikrina kokybišką bei racionalų materialinių-techninių priemonių bei nekilnojamojo turto eksploatavimo ir priežiūros vykdymą tarnybos struktūriniuose padaliniuose;
7.9. dalyvauja rengiant sutarčių su tiekėjais ir rangovais projektus, pagal kompetenciją kontroliuoja sutarčių vykdymą;
7.10. pagal kompetenciją organizuoja tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą apranga ir amunicija, jos išdavimą;
7.11. organizuoja paslaugų ir prekių įsigijimą, susijusį su priešgaisrinės apsaugos ir saugaus darbo reikalavimų įgyvendinimu;
7.12. pagal kompetenciją organizuoja tarnybos struktūriniuose padaliniuose transporto priemonių, inžinerinių sistemų, vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemų, ryšio tinklų, jonizuojančiosios spinduliuotės įrenginių bei radiacijos matavimo priemonių, energetikos ir dujinių įrenginių techninę priežiūrą bei remontą;
7.13. organizuoja valstybės sienos priežiūros darbus bei šių darbų priežiūros kontrolę;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ programos projekto biudžeto sąmatos sudarymą;
7.15. pagal kompetenciją organizuoja rastų, paimtų daiktų ir daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veiklai tirti ir nagrinėti (toliau turto), apskaitą Integruotoje finansų apskaitos sistemoje, turto sunaikinimą, turto perdavimą atitinkamoms institucijoms, rasto daikto, pripažinimo bešeimininkiu, proceso inicijavimą, daiktų pripažinimą atliekomis, informacijos rinkimą apie priimtus sprendimus dėl saugojamo turto, kad būtų galima laiku priimti pagrįstus sprendimus dėl saugojamų daiktų tolesnio saugojimo, realizavimo ar likvidavimo;
7.16. organizuoja tarnybos struktūrinių padalinių teritorijose esančiose talpyklose dyzelinio kuro išdavimo apskaitą ir kontrolę;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant tarnybos struktūrinių padalinių šaudyklų darbą, kontroliuoja saugų jų eksploatavimą, materialinių vertybių priežiūrą, tinkamą panaudojimą;
7.18. organizuoja ir kontroliuoja tinkamą tarnybos struktūrinių padalinių pastatų, patalpų, įrenginių ir inžinerinių sistemų eksploatavimą;
7.19. pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant Supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos veikimą;
7.20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose infrastruktūros plėtros klausimais, tarnybos vado pavedimu pagal kompetenciją atstovauja tarnybai;
7.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnybos ir jos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis infrastruktūros plėtros klausimais;
7.22. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
7.23. laikinai nesant valdybos direktoriaus, atlieka jo funkcijas;
7.24. vykdo kitus valdybos direktoriaus su valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus valdybos direktoriui.

Dokumentai priimami iki š. m. vasario 28 d. Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse įstaigai per Atrankos modulio savitarną, adresu www.testavimas.vtd.lt,privalo pateikti elektroninį prašymą, prie kurio turi būti prisegtas gyvenimo aprašymas ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija, taip pat vairuotojo pažymėjimas.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2719390, rkriksciuniene@vsat.vrm.lt

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.